Gửi lúc: 05/01/2018 17:26:56
Bookmark and Share

Ngành Cơ yếu Việt Nam tổng kết công tác năm 2017

Ngày 05/01/2018, tại Hà Nội, Ban Cơ yếu Chính phủ đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của ngành Cơ yếu Việt Nam. Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ đã khai mạc và chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Ban Cơ yếu Chính phủ; Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Ban và Cục Cơ yếu các Bộ, ngành; Cơ yếu các tỉnh, thành phố; cán bộ trong Ban và Ngành.


Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đánh giá, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và viễn thông đã đem lại những lợi ích to lớn trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng,... Tuy nhiên, những hiểm họa, nguy cơ mất ATTT ngày càng gia tăng; các thế lực thù địch, phản động, tội phạm mạng tăng cường tấn công, thâm nhập hệ thống mạng thông tin trọng yếu để thu thập, đánh cắp thông tin bí mật Nhà nước.

Trước yêu cầu đó, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản quan trọng trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin, trong đó có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến lĩnh vực Cơ yếu. Tình hình trên đặt ra cho Ban và ngành Cơ yếu Việt Nam những yêu cầu và thách thức mới trong thời gian tới, đòi hỏi phải hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước đã giao cho ngành Cơ yếu.


Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại Hội nghị

Báo cáo Tổng kết công tác năm 2017 của ngành Cơ yếu Việt Nam do đồng chí Phó Trưởng ban, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Đào trình bày nêu rõ: năm 2017, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam đã triển khai và hoàn thành tốt nhiều nội dung quan trọng. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và trực tiếp là đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên ngành Cơ yếu, các hoạt động của Ban và ngành Cơ yếu tiếp tục ổn định, phát triển, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện trên một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tham mưu cho Đảng và Nhà nước về tiếp tục đẩy mạnh phát triển công tác cơ yếu phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; tập trung hoàn thành các nhiệm vụ được giao về tổng kết Chỉ thị 41-CT/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị khóa IX; Kết luận số 13-KL/TW ngày 24/4/2017 của Ban Bí thư...;

- Ban hành và tổ chức thực hiện một số Nghị quyết chuyên đề; tiếp tục đề xuất, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về Cơ yếu, đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên các mặt công tác....

- Xây dựng và trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký và ban hành nhiều thông tư liên quan đến lĩnh vực Cơ yếu, bảo mật và an toàn thông tin (BM&ATTT); Trình các Bộ, Ban ngành ký và ban hành một số thông tư, quy định đối với người làm việc trong tổ chức cơ yếu. Kịp thời tham gia ý kiến đối với các chương trình, đề án, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực BM&ATTT (Chiến lược an ninh mạng, Dự thảo Luật An ninh mạng, Luật Bảo vệ bí mật nhà nước, Nghị định thay thế Nghị định số 26/2007/NĐ-CP...). Qua đó, giúp cơ quan chủ trì soạn thảo hoàn thiện văn bản, đồng thời khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của ngành Cơ yếu trong giai đoạn mới.

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tăng cường quản lý nhà nước về cơ yếu, bảo đảm phục vụ tốt yêu cầu BM&ATTT lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Hệ thống tổ chức và hệ thống kỹ thuật mật mã trong toàn Ngành được củng cố, phát triển; nhiều loại sản phẩm mật mã được nghiên cứu hoàn thiện, sản xuất, cung cấp và sử dụng hiệu quả trong thực tế. Tăng cường công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, phổ biến, tuyên truyền về Luật Cơ yếu, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật và trong lĩnh vực BM&ATTT.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 của ngành Cơ yếu Việt Nam

Báo cáo cũng nêu lên những hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới như: tiến độ xây dựng một số văn bản quản lý Ngành còn chậm; cơ sở vật chất của các đơn vị nghiên cứu, sản xuất, cung cấp, triển khai một số sản phẩm mật mã còn hạn chế; vấn đề đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ còn một số bất cập….

Cũng tại Hội nghị, đại diện các Hệ Cơ yếu và các cơ quan, đơn vị thuộc Ban đã có một số tham luận, trong đó đều nhất trí và đánh giá cao những kết quả mà Ban và Ngành đã đạt được trong năm 2017. Các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế, đồng thời cũng kiến nghị giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Đặng Vũ Sơn đánh giá cao những ý kiến đóng góp hết sức hiệu quả và ý nghĩa của các đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị và các Hệ Cơ yếu. Đồng chí Trưởng ban cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục chủ động đề xuất để Ban Cơ yếu Chính phủ tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chủ trương, đường lối trong lĩnh vực cơ yếu, lĩnh vực BM&ATTT; tăng cường công tác quản lý nhà nước về cơ yếu đối với các bộ, ngành, địa phương; củng cố, phát triển các mạng liên lạc cơ yếu, bảo đảm tuyệt đối bí mật thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang trong mọi tình huống; đẩy mạnh triển khai hệ thống chứng thực chữ ký số chuyên dùng, hệ thống giám sát ATTT trên mạng công nghệ thông tin trọng yếu của các cơ quan Đảng, Nhà nước và thực hiện quản lý về mật mã dân sự.

Cũng tại Hội nghị, Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn đã phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018 trong toàn ngành Cơ yếu. Tại Hội nghị, 02 tập thể đã được nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; 21 tập thể được nhận Cờ thi đua của Ban Cơ yếu Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc năm 2017.


Thiếu tướng Đặng Vũ Sơn trao Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng cho 2 đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua Quyết thắng năm 2017

Bích Thủy